Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informuję, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest InBase Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  • przy ul. Stanisława Lentza 10,
   02-956 Warszawa,
   wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
   XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000467111,
   kapitał zakładowy: 9.000,00 zł,
   NIP: 527-269-56-68, REGON: 146735375.

 • Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu +48 22 350 0140 lub adres email [email protected]
 • Możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu +48 22 350 0140 bądź adresem e-mail: [email protected]
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie nadesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail.
 • Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres użytkowania konta oraz w ciągu następnych 10 lat po zakończeniu użytkowania w celu rozpatrzenia ewentualnie zgłaszanych roszczeń.
 • Masz prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług dlatego nie jest możliwa rejestracja konta bez ich podania.
 • Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Do prawidłowej rejestracji w serwisie sysabi.pl wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zgodnie z następującymi zasadami:
1. Należy potwierdzić Google-reCapcha
2. Należy wypełnić pola: nazwisko, imię, prawidłowy adres e-mail oraz hasło.
3. Hasło musi zawierać min 8 znaków, musi zawierać co najmniej jedną małą literę, jedną dużą literę, jedną cyfrę oraz 1 znak specjalny.
4. Musi zostać zaakceptowany regulamin strony oraz musi zostać potwierdzona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.