REGULAMIN PORTALU SYSABI.pl

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), Inbase Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Inbase publikuje poniższy regulamin. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania z portalu internetowego www.sysabi.com. Regulamin określa jakie czynności może podejmować użytkownik serwisu oraz jego prawa i obowiązki. Określa także kto jest administratorem tego portalu oraz jakie czynności może podejmować.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PORTAL

 1. Portal www.sysabi.com umożliwia publikowanie jawnych rejestrów zbiorów danych osobowych oraz umieszczanie informacji o zarejestrowanym zbiorze na stronie internetowej użytkownika.
 2. Portal www.sysabi.com umożliwia stworzenie i prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Portal umożliwia także otrzymywanie bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o zmianach w ochronie danych osobowych oraz produktach wspierających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Właścicielem Portalu jest InBase Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-956, przy ulicy Stanisława Lentza 10
 2. Niezbędnym dla korzystania z portalu jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cooki’es oraz konto poczty e-mail
 3. Nazwa portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU I ZARZĄDZANIE KONTEM UŻYTKOWNIKA

 1. Utworzenia konta użytkownika może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Rejestracja użytkownika odbywa się poprzez wybranie „zarejestruj” i wypełnienie pola: imię, nazwisko oraz adres e-mail a następnie ustalenie hasła dostępu.
 3. Do utworzenia konta niezbędne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na związanie się warunkami niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję regulamin” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie zakładania konta.
 4. Warunkiem niezbędnym do aktywowania konta jest ponadto potwierdzenie przez użytkownika swojego adresu poczty elektronicznej zgodnie z instrukcją zawartą w e-mailu wysyłanym przez portal bezpośrednio po dokonaniu rejestracji.
 5. W trakcie rejestracji konta użytkownik samodzielnie wybiera hasło dostępu do konta, które winien zachować w tajemnicy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z konta przez osoby posługujące się hasłem użytkownika.
 6. Użytkownik może w każdym czasie usunąć założone konto. Wraz z usunięciem konta zostają trwale usunięte wszelkie dane wprowadzone wcześniej przez użytkownika.
 7. Administrator może zablokować dostęp do konta użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień regulaminu, podania przez użytkownika nieprawdziwych danych, podejmowania przez użytkownika działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego portalu oraz podejmowania przez użytkownika wszelkich innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla innych użytkowników lub administratora.

ZASADY KORZYSTANIA Z KONT PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może wybrać rodzaj konta spośród trzech możliwości FREE, BASIC i PRO.
 2. W ramach zarejestrowanego konta FREE użytkownik może bezpłatnie korzystać z następujących funkcjonalności:
 3. a. zarządzanie rejestrem zbiorów – umożliwia tworzenie listy zbiorów danych osobowych zawierający wymogi art. 42 ust. z pkt 2-4a i 7 UODO
  b. generowanie linku do publikacji zbiorów – umożliwia umieszczenie na stronie internetowej użytkownika link do portalu www.sysabi.pl w celu wypełnienia zasady jawności rejestrów.
 4. Użytkownik może usuwać zarejestrowane zbiory oraz czynić je nie aktywnymi.
 5. Odpłatnie, w ramach dostępu do konta BASCIC, a także bezpłatnie w okresie 14 dni od zarejestrowania konta FREE, użytkownik może mieć dodatkowo dostęp do funkcji:
 6. a. Rejestry – umożliwiającą tworzenie i zarzadzanie rejestrami przetwarzania danych osobowych,
  b. Dokumentacja – umożliwia kontrolowanie dokumentacji z zakresu danych osobowych poprzez umieszczenie jej na koncie użytkownika,
  c. Raporty – umożliwia uruchamianie wcześniej zdefiniowanych raportów,
  d. Użytkownicy – umożliwia utworzenie dodatkowego konta z dostępem do danych zgromadzonych na koncie użytkownika głównego,
 7. Odpłatnie, w ramach dostępu do konta PRO użytkownik uzyskuje dodatkową funkcjonalność w postaci wsparcia profesjonalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w wymiarze 12 godzin miesięcznie na następujących zasadach:
 8. a. Użytkownik wersji PRO może zwrócić się do właściciela portalu z zapytaniem dotyczącym ochrony danych osobowych. Odpowiedzi udzieli profesjonalny Administrator Ochrony Danych Osobowych zgodnie z jego najlepszą wiedzą.
  b. Udzielone odpowiedzi i opinie mają charakter instrukcyjny i pomocniczy, nie stanowią opinii prawnych ani wiążących informacji.
  c. Godzina wsparcia rozpoczyna bieg od otrzymania zapytania od użytkownika i obejmuje zarówno czas niezbędny na przygotowanie odpowiedzi jak i jej sporządzenie i odesłanie.
  d. Niewykorzystane w danym miesiącu godziny wsparcia nie mogą być wykorzystane w miesiącu następnym,
  e. Wsparcie nie obejmuje sporządzenia dokumentacji i umów z zakresu ochrony danych osobowych ani przeprowadzania audytów przetwarzania danych osobowych.
 9. Użytkownik konta PRO, wybierając funkcje użytkownicy może utworzyć konto w wersji BASIC.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik konta powierzy właścicielowi portalu prawo przetwarzania danych osobowych celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 28 pkt 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Właściciel portalu będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie konieczności realizacji usługi w odniesieniu do administrowania portalem i ewentualnym usuwaniem pozostawionych przez użytkownika danych osobowych.
 3. Właściciel portalu będzie stosował wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych.
 4. Użytkownik portalu obowiązany jest przed wprowadzeniem danych osobowych zgłosić wolę zawarcia pisemnego porozumienia o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem poczty [email protected]
 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA BASIC i PRO

  1. W ciągu 14 dni od założenia konta FREE użytkownik ma dostęp do funkcjonalności zawartych w wersji BASCIC.
  2. Po upływie 14 dni korzystania z konta bądź w ciągu tego okresu użytkownik decyduje o rodzaju użytkowanego konta.
  3. Po wybraniu konta BASCIC i PRO użytkownik wybiera sposób dostarczenia faktury za korzystanie z konta – w wersji elektronicznej bądź papierowej.
  4. Po upływie 14 dni od założenia konta w razie nie wybrania wersji BASCIC lub PRO, użytkownik może korzystać z wersji FREE.
  5. Warunkiem możliwości korzystania z wersji BASCIC i PRO jest uiszczenie opłaty wskazanej w fakturze vat wystawionej na początku okresu rozliczeniowego, wyznaczonego przez moment wybrania konta BASCIC lub PRO.
  6. Faktura vat wystawiana jest na jednego użytkownika konta z 5 dniowym okresem płatności.
  7. Zwłoka w zapłacie faktury przekraczająca 5 dni kalendarzowych powoduje zablokowanie dostępu do konta użytkownika i przywrócenie wersji FREE.
  8. Po zapłacie zaległości zostanie przywrócone konto BASCIC bądź PRO.

  ZASADY PŁATNOŚCI

  1. Korzystanie z konta wersji BASCIC i PRO jest odpłatne.
  2. Płatność następuje poprzez uiszczenie kwoty wskazanej w fakturze vat przelewem na rachunek bankowy Inbase.
  3. Momentem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankwego Inbase wpłaconej kwoty.
  4. W przypadku wyboru faktury vat w wersji papierowej, do każdej faktury zostanie doliczona opłata w wysokości 5,00 zł stanowiąca koszty wydrukowania i wysłania dokumentu.
  5. Do podanych cen zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23 %.

  ZASADY KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

  1. Użytkownik może w trakcie rejestracji konta wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail bezpłatnego newslettera.
  2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na okresowym wysyłaniu wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego informującego o zmianach w prawie ochrony danych osobowych oraz produktach wspierających ochronę przetwarzanych danych osobowych.
  3. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  4. InBase nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim. InBase wykorzystuje system FreshMail.pl do realizacji niniejszej usługi.
  5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
  6. Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

  InBase zastrzega sobie prawo do:

  1. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
  2. czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.
  4. usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników zarejestrowanych, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach użytkowników zarejestrowanych.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez użytkowników z funkcji portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni.
  4. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez użytkowników z funkcji portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni.
  5. Właściciel portalu nie odpowiada za konsekwencje nieuprawnionego dostępu osób trzecich do danych użytkownika, jeżeli dostęp do danych został uzyskany za pomocą hasła dostępu bądź przełamania zabezpieczeń jakimikolwiek metodami.

  TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  Wszelkie reklamacje dotyczące działalnością portalu prosimy o kierowanie na adres:
  InBase Sp. z o.o.
  ul. Stanisława Lentza 10
  02-956 Warszawa
  Lub drogą elektroniczną na adres [email protected]

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy regulamin jest jednym dokumentem określającym zasady dla wszystkich części portalu.
  2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach portalu www.sysabi.com oraz w siedzibie InBase.
  3. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu bez konieczności bezpośredniego informowania użytkowników a poprzez aktualizację niniejszego regulaminu bezpośrednio na stronie www.inbase.pl
  4. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem 28.05.2018 r.